ประกาศจังหวัดตาก เรื่องกำหนดเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African swine fever) ในสัตว์ หรือซากสัตว์ชนิดสุกร และหมูป่า

 

praket ASF