ประกาศให้ดำเนินการซื้อขายสัตว์ชนิดโค-กระบือในตลาดค้าสัตว์ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558

tak19