การขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD-C) รอบการประเมินที่ 1/2567

1. สำเนาคำสั่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด

2. แผนงานและภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

    - แผนปฏิบัติงานโครงการสำรวจและขึ้นทะเบียนโค-กระบือในพื้นที่อำเภอชายแดน

    - แผนปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมสำหรับกรณีการเกิดโรคระบาดสัตว์

    - แผนปฏิบัติงานการตรวจสอบห้องเย็นและสถานที่เก็บซากสัตว์เพื่อการจำหน่าย

    - แผนปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมฯ กรณีการเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

   - แผนปฏิบัติงานการส่งเสริมเกษตรกรสู่อาชีพการเลี้ยงสัตว์อย่างยั่งยืน

 

3. รายงานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ (DLD-C)

    - รายงานการประชุม DLD-C ครั้งที่ 1 ปี 2567

      รูปภาพการประชุม

    - รายงานการประชุม DLD-C ครั้งที่ 2 ปี 2567

      รูปภาพการประชุม 

   - รายงานการประชุม DLD-C ครั้งที่ 3 ปี 2567

      รูปภาพการประชุม

   - รายงานการประชุม DLD-C ครั้งที่ 4 ปี 2567

      รูปภาพการประชุม

   - รายงานการประชุม DLD-C ครั้งที่ 5 ปี 2567

      รูปภาพการประชุม

 

4. ผลการดำเนินงาน

    - ผลการดำเนินงานโครงการสำรวจและขึ้นทะเบียนโค-กระบือในพื้นที่อำเภอชายแดน

       รูปภาพประกอบโครงการสำรวจและขึ้นทะเบียน

    - ผลการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมสำหรับกรณีการเกิดโรคระบาดสัตว์

      รูปภาพการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมสำหรับกรณีการเกิดโรคระบาดสัตว์

    - ผลการดำเนินงานตรวจสอบห้องเย็นและสถานที่เก็บซากสัตว์เพื่อการจำหน่าย 

      รูปภาพผลการดำเนินงานตรวจสอบห้องเย็นและสถานที่เก็บซากสัตว์เพื่อการจำหน่าย

    - ผลการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมฯ กรณีการเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

       รูปภาพผลการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมฯ กรณีการเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

    - ผลการดำเนินงานการส่งเสริมเกษตรกรสู่อาชีพการเลี้ยงสัตว์อย่างยั่งยืน

       รูปภาพผลการดำเนินงาการส่งเสริมเกษตรสู่อาชีพการเลี้ยงสัตว์อย่างยั่งยืน

สรุป ผลการดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จรอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567