การขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD-C) รอบการประเมินที่ 1/2566

1. สำเนาคำสั่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด

2. แผนงานและภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบ 2566

3. รายงานการประชุมและหนังสือแจ้งรายงานการประชุมแก่หน่วยงานภายในจังหวัด

      การประชุมประจำเดือน

     หนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมครั้งที่ 1 ปี 2566

   - หนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมครั้งที่ 2 ปี 2566

   - หนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมครั้งที่ 4 ปี 2566

     การประชุมกรณีพิเศษ

    - หนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมครั้งที่ 3 ปี 2566

4. รูปภาพ เอกสาร แสดงการประสานงานราชการระหว่างหน่วยงาน

     รูปภาพการประชุมครั้งที่ 1

    รูปภาพการประชุมครั้งที่ 2

    รูปภาพการประชุมครั้งที่ 3

5. รายงานสรุปผลการดำเนินการเสนอกรมปศุสัตว์

6. รูปภาพ เอกสาร แสดงผลลัพธ์

การขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD-C) รอบการประเมินที่ 2/2566

1. สำเนาคำสั่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด

2. แผนงานและภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบ 2566

3. รายงานการประชุมและหนังสือแจ้งรายงานการประชุมแก่หน่วยงานภายในจังหวัด

      การประชุมประจำเดือน

     หนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมครั้งที่ 5 ปี 2566

   - หนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมครั้งที่ 6 ปี 2566

   - หนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมครั้งที่ 7 ปี 2566 

   - หนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมครั้งที่ 8 ปี 2566

 - หนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมครั้งที่ 9 ปี 2566

   - หนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมครั้งที่ 10 ปี 2566

 

 

     การประชุมกรณีพิเศษ

    - 

4. รูปภาพ เอกสาร แสดงการประสานงานราชการระหว่างหน่วยงาน

     รูปภาพการประชุมครั้งที่ 5

    รูปภาพการประชุมครั้งที่ 6

    รูปภาพการประชุมครั้งที่ 7 

   -รูปภาพการประชุมครั้งที่ 8

   รูปภาพการประชุมครั้งที่ 9

   - รูปภาพการประชุมครั้งที่ 10

5. รายงานสรุปผลการดำเนินการเสนอกรมปศุสัตว์

6. รูปภาพ เอกสาร แสดงผลลัพธ์