สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

- เดือนตุลาคม 2564

- เดือนพฤศจิกายน 2564

- เดือนธันวาคม 2564

- เดือนมกราคม 2565

- เดือนกุมภาพันธ์ 2565

- เดือนมีนาคม 2565

- เดือนเมษายน 2565

- เดือนพฤษภาคม 2565

- เดือนมิถุนายน 2565

- เดือนกรกฎาคม 2565

- เดือนสิงหาคม 2565

- เดือนกันยายน 2565