ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลสถิติการให้บริการปี พ.ศ.2565 ณ เดือนตุลาคม 2564

- ข้อมูลใบอนุญาติค้าสัตว์ / ซากสัตว์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  จำนวน 59 ราย

- จำนวนผู้ประกอบการร้านขายอาหารสัตว์ที่มารับบริการต่ออายุ 18 ราย

ข้อมูลสถิติการให้บริการปี พ.ศ.2565 ณ เดือนพฤศจิกายน 2564

- ข้อมูลใบอนุญาติค้าสัตว์ / ซากสัตว์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  จำนวน 63 ราย

- จำนวนผู้ประกอบการร้านขายอาหารสัตว์ที่มารับบริการต่ออายุ 57 ราย

ข้อมูลสถิติการให้บริการปี พ.ศ.2565 ณ เดือนธันวาคม 2564

- ข้อมูลใบอนุญาติค้าสัตว์ / ซากสัตว์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  จำนวน 75 ราย

- จำนวนผู้ประกอบการร้านขายอาหารสัตว์ที่มารับบริการต่ออายุ 134 ราย

ข้อมูลสถิติการให้บริการปี พ.ศ.2565 ณ เดือนมกราคม 2565

- ข้อมูลใบอนุญาติค้าสัตว์ / ซากสัตว์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  จำนวน 183 ราย

- จำนวนผู้ประกอบการร้านขายอาหารสัตว์ที่มารับบริการต่ออายุ 4 ราย  ขอใหม่ 6 ราย

ข้อมูลสถิติการให้บริการปี พ.ศ.2565 ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2565

- ข้อมูลใบอนุญาติค้าสัตว์ / ซากสัตว์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  จำนวน 114 ราย

- จำนวนผู้ประกอบการร้านขายอาหารสัตว์ที่มารับบริการต่ออายุ - ราย  ขอใหม่ 2 ราย

ข้อมูลสถิติการให้บริการปี พ.ศ.2565 ณ เดือนมีนาคม 2565

- ข้อมูลใบอนุญาติค้าสัตว์ / ซากสัตว์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  จำนวน 87 ราย

- จำนวนผู้ประกอบการร้านขายอาหารสัตว์ที่มารับบริการต่ออายุ - ราย  ขอใหม่ 3 ราย