ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

- เดือนตุลาคม 2564 (ไม่มี)

- เดือนพฤศจิกายน 2564 

- เดือนธันวาคม 2564

- เดือนมกราคม 2565

- เดือนกุมภาพันธ์ 2565 (ไม่มี)

- เดือนมีนาคม 2565 

- เดือนเมษายน 2565

- เดือนพฤษภาคม 2565

- เดือนมิถุนายน 2565

- เดือนกรกฎาคม 2565

- เดือนสิงหาคม 2565

- เดือนกันยายน 2565