เแบบสำรวจการประเมินติดตามผลโครงการช่วยเหลือเกษตรกร รายละเอียด..

 

1.  สำรวจเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ โดยใช้แบบสอบถามเจ้าหน้าที่ตาม URL  https://forms.gle/ypAqsMRqMi4VLREK6  หรือ  QR code ที่แนบมาพร้อมนี้

2.  สำรวจเกษตรกรที่ได้รับสิทธิตามโครงการ  โดยใช้แบบสอบถามเกษตรกร ตาม URL  https://forms.gle/EVJiPvnMsbGp93xQ6  หรือ  QR code ที่แนบมาพร้อมนี้

 

12