กรมปศุสัตว์ ยกเลิกการใช้สำเนา  (สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน)