แบบสอบถามผู้รับบริการของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2565

1. แบบสอบถามความต้องการของผู้รับบริการใช้ข้อมูลด้านปศุสัตว์ของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGxL7tPDjdq-qz_8l6h9TjT_KCzf1_Pt9GtBKqVu1NQh_6HA/viewform

25651

 

 

2แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการให้บริการของกรมปศุสัตว์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTcynzlG9fz0Oey-D6pvmkf3MQjyX1IGivIASA7dblQ0ZONA/viewform

2565