แบบสอบถามผู้รับบริการของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2566

1. แบบสอบถามความต้องการของผู้รับบริการใช้ข้อมูลด้านปศุสัตว์ของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffuLIIOVMxr_b3oo1o4fP3VFL3W5c41oW86r9a86Zo0PvkdQ/viewform

2566 1

 

 

2แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการให้บริการของกรมปศุสัตว์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5mO94fL4Ox_A36mUw-bsppWNqVX1s_nu9fHP3nrTdzZcPtQ/viewform

25661 2