• คู่มือการทำลายสัตว์ปีกสำหรับผู้ปฎิบัติงาน (ฉบับปรับปรุง) pdffile