S 22724673

  วันที่19 มกราคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยางบรรยายให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนในตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สอง

 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง

 29905

 วันที่  18  มกราคม  2561  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก  ออกเก็บตัวอย่างเลือด  ฟาร์มไก่เนื้อ จำนวน  3  ฟาร์ม  30  ตัวอย่าง ตามกิจกรรมสำรวจระดับภูมิคุ้มโรคในไก่ภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคนิวคลาสเซิล  รอบที่  1/2561


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก

 533374

   วันที่ 18 มกราคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านตาก เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ โดยมี นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม นายอำเภอบ้านตาก มอบหมาย นายเอกสิฏฐ์ วิไลศิลป์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง ร่วมกับทุกส่วนราชการ คณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาด อ.บ้านตาก และอบต.ตากออก ให้บริการประชาชนตาม “โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่” ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.1 ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก โดยส่วนราชการได้ชี้แจงข้อราชการ & นโยบายที่สำคัญและนำความห่วงใยของรัฐบาลกับ ผวจ.ตาก มาแจ้งแก่พี่น้องประชาชน รวมทั้งการให้บริการของหน่วยงานต่างๆ


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านตาก

 

 88200

  วันที่ 18 มกราคม 2560 สำนักงานปศุสัตอำเภอแม่ระมาด จัดการอบรมสัมนาเพื่อพัฒนาศูนย์เรียนรู้เพิ้มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรกรและเครือข่ายด้านปศุสัตว์ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด

 29727

  วันที่ 17  มกราคม พ.ศ. 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก  ออกตรวจฟาร์มไก่เนื้อก่อนลงลูกไก่   เข้าเลี้ยงใหม่  เอ็นพีฟาร์ม42/4  หมู่  5 ตำบลวังหิน  และกรรณิการ์ฟาร์ม  4/2  หมู่ 6 ตำบลน้ำรึม  อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก

เนื้อหาอื่นๆ...