110856

  วันที่ 21 ธันวาคม 2560  โดย นายถนอมศักดิ์   ตั้งวชิรฉัตร  ปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก  เป็นวิทยากร อบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคระบาดสัตว์ จากสัตว์สู่คน ให้กับเยาวชน นักเรียน ตำบลตลุกกลางทุ่ง ตามโครงการอบรมป้องกันโรคติดต่อหรือโรคที่อุบัติการณ์เกิดขึ้นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก

     110521

   วันที่ 20 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก ดำเนินการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2561 ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก จำนวน 15 ราย


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก

   timeline 20171217 134120

   วันที่17 ธันวาคม 2560 ปศุสัตว์อำเภออุ้มผางพร้อมทีมงานตรวจเยี่ยมโครงการ9101บ้านปรอผาโด้ ตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง จ.ตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อุ้มผาง

25442802 307719626400818 2494443972645567400 n

  วันที่ 18 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด ดำเนินการฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์เพื่อให้อาสาปศุสัตว์มีความรู้ความสามารถพร้อมช่วยงาน ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเกี่ยวกับฐานข้อมูลอาสาปศุสัตว์ในแต่ละตำบล ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด

   108584

 วันที่  13-14  ธันวาคม  2560  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก  ดำเนินการฝึกอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่  Smart  Farmer  จังหวัดตาก  ปีงบประมาณ  2561  ณ  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก