ปศุสัตว์ตากเข้าพบคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตากเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานด้านปศุสัตว์ฮาลาลในพื้นที่จังหวัดตาก

     วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายสุชาติ หมอกยา ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด เข้าพบท่านสุข อุปการะ ประธารคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตาก และคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตากเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานด้านปศุสัตว์ฮาลาลในพื้นที่จังหวัดตาก โดยได้หารือเรื่องคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ตามมาตรฐานฮาลาล และคณะทำงานตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ตามมาตรฐานฮาลาล พร้อมหาแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลในพื้นที่จังหวัดตาก เน้นการบูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตาก และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยจะเริ่มดำเนินการให้คำแนะนำและตรวจรับรองตามมาตรฐานฮาลาลในโรงฆ่าสัตว์ที่มีศักยภาพก่อน หลังจากนั้นจะดำเนินการในส่วนสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ต่อไป พร้อมกันนี้ได้ลงพื้นที่ตลาดพาเจริญ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังการจำหน่ายเนื้อโคปลอมในสถานที่จำหน่ายเนื้อโค จำนวน 4 แห่ง ผลการตรวจสอบไม่พบผู้กระทำความผิด

"ครอบครัวปศุสัตว์ตาก ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง"

229847 0 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก