ปศุสัตว์ตากเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2567

          วันที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายสุชาติ หมอกยา ปศุสัตว์จังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ซึ่งมีวาระการประชุม ได้แก่ ประเด็นการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การติดตาม เฝ้าระวัง และประชาสัมพันธ์การป้องกันการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่เกษตรกรรม ในช่วงประกาศห้ามเผาเด็ดขาดของจังหวัดตาก การรายงานผลความก้าวหน้าตามข้อสั่งการในการลงพื้นที่ติดตามงานในพื้นที่จังหวัดตากของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายไชยา พรหมา) การขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชจังหวัดตาก และการพิจารณาให้การรับรองคุณภาพสินค้าเกษตรภายใต้แบรนด์ "ตากการันตี" โดยมีนายจิรัฐธิติกาล โพธิผล เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก เป็นประธานการประชุม

 “ครอบครัวปศุสัตว์ตาก ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”

237634 0 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก