ปศุสัตว์ตากลงพื้นที่ตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่เนื้อ (GAP) และตรวจประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมฟาร์มไก่เนื้อ ในพื้นที่อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

     วันที่ 11 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายสุชาติ หมอกยา ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก เข้าตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่เนื้อ (GAP) โดยตรวจต่ออายุมาตรฐานฟาร์ม จำนวน 1 ฟาร์ม ตรวจติดตามมาตรฐานฟาร์ม จำนวน 5 ฟาร์ม พร้อมทั้งตรวจประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมฟาร์มไก่เนื้อในพื้นที่ ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
โดยมีผู้ประกอบการ เป็นผู้รับการตรวจในครั้งนี้ ผลการตรวจประเมินยังพบข้อบกพร่องภายในฟาร์มที่ต้องแก้ไข และได้แจ้งให้ผู้ประกอบการดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้แจ้งคณะผู้ตรวจฯ ต่อไป

 “ครอบครัวปศุสัตว์ตาก ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”

 238850 0


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก