วันที่ 20 มีนาคม 2567 นายสุชาติ หมอกยา ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ร่วมกับกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาโคเนื้อ-กระบือ) เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 หารือร่วมกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาโคเนื้อ จังหวัดตาก โดยมีกรรมการเครือข่ายพัฒนาโคเนื้อ จังหวัดตาก ร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการชำระเงินคืนและการเสนอขอปรับแผนโครงการฯ FTA เพื่อใช้ประกอบการรายงานความก้าวหน้าไปยังกองทุน ฯ FTA ภายในเดือนมีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก จังหวัดตาก

 146761 0

 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก