26727

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 นายสัตวแพทย์ธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดตาก อบรมให้ความรู้อาสาสมัครฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง จำนวน 14 ราย เพื่อดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข และแมวในพื้นที่ตำบลป่ามะม่วง ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก