481438

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 05.00 น. นายสัตวแพทย์ธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดตาก เข้าร่วมตรวจประเมินร้านอาหาร ตามโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q และสถานที่จำหน่ายสินค้า Q ประเภทตลาดสด ตามโครงการส่งเสริมการบริโภคและการใช้วัตถุดิบสินค้า Q ปีงบประมาณพ.ศ.2563 โดยได้เข้าตรวจตลาดสด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านตาก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก รับผิดชอบโดยเทศบาลตำบลบ้านตาก

2. ตลาดเขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก รับผิดชอบโดยองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา

3. ตลาดสดเทศบาล 3 อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก รับผิดชอบโดยเทศบาลเมืองตาก

4. ตลาดร้อยโทล้วน อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก รับผิดชอบโดยองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก

ผลการตรวจประเมินพบว่าคณะผู้ตรวจประเมินให้การรับรองต่ออายุร้านค้า และสถานที่จำหน่ายสินค้า Q ประเภทตลาดสดที่ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน พร้อมกันนี้ได้ให้ความร ู้และคำแนะนำแก่ผู้ประกอบการที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ เรื่อง ขายเนื้อสัตว์อย่างไรไม่ให้ถูกดำเนินคดี หลักฐานที่ต้องมีให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ สถานที่ยื่นขอใบรับรอง ค่าธรรมเนียม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และโทษของผู้กระทำความผิด

 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก