ปศุสัตว์ตากตรวจตลาดสดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าประเภทเนื้อสัตว์ เนื้อปลา ผักและผลไม้ปลอดภัยช่วงเทศกาลตรุษจีน

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. นายสุชาติ หมอกยา ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก บูรณาการร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก สำนักงานประมงจังหวัดตาก และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก ลงพื้นที่ตลาดสดวังหิน และตลาดสดเทศบาล 3 อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เพื่อตรวจสอบร้านจำหน่ายสินค้าประเภทเนื้อสัตว์เนื้อปลา ผักและผลไม้ เนื่องจากในช่วงเทศกาลตรุษจีน ชาวไทยเชื้อสายจีนนิยมเลือกซื้อเพื่อจัดเตรียมพิธีไหว้ขอพรเทพเจ้าและบรรพบุรุษที่ล่วงลับ เจ้าหน้าที่จึงเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบกระบวนการผลิตเนื้อสัตว์เนื้อปลา ผักและผลไม้ มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคสินค้าที่ได้มาตรฐาน สะอาด ถูกสุขลักษณะ ถูกสุขอนามัย มีราคาที่เหมาะสม และเป็นการเฝ้าระวังการจำหน่ายสินค้าที่ไม่เหมาะสมต่อการบริโภค เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของสินค้าให้แก่ประชาชน

224166 0 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก