สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ขอส่งสำเนาประกาศเขตเฝ้าระวังโรคระบาด ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า ในท้องที่ บ้านหนองบัวใต้ หมู่ที่ 2  ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก  รายละเอียด...