สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก  ขอส่งสำเนาประกาศเขคเฝ้าระวังโรคระบาด ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า ในท้องที่ บ้านม่อนหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 3 ตำบลมหาวัน  อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (20 มีนาคม 2561) รายละเอียด...