ประกาศจังหวัดตาก เรื่องกำหนดเขตเฝ้าระวังโรคระบาด ชนิดโรคแบลคเลก (blackleg) หรือโรคไข้ขา

tak5