ประกาศกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 17/2563 และ 18/2563 เรื่อง มาตราการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid -19) จังหวัดตาก รายละเอียด