การตรวจสอบข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เพื่อใช้ในการช่วยเหลือเยียวยาจากผลกระทบของการระบาด COVID-19 รายละเอียด