การตรวจติดตามแก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดง

มาตรการในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดงหรือสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์

1.การควบคุมและตรวจสอบการเข้าสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์ ณ ด่านท่าเข้า

-อาศัยอำนาจตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2525 ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 
ห้ามมิให้มีการนำเข้าอาหารสัตว์ทุกประเภทที่มีสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์เป็นส่วนผสม

-อาศัยอำนาจตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนำเข้าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร(ฉบันที่ 107) พ.ศ.2538 เพื่อควบคุมสาร Clenbuterol

-อาศัยอำนาจตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการนำเข้า Albuterol หรือ Salbutamol เข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2545


 2.การควบคุมและตรวจสอบการนำสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์ผสมในอาหารสัตว์

-อาศัยอำนาจตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545 ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2525 
ห้ามใช้สารกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์เป็นวัตถุที่เติมในการผลิตอาหารสัตว์เพื่อใช้เลี้ยงสัตว์


3.การควบคุมและตรวจสอบการลักลอบการใช้สารกลุ่มอะโกนิสท์ ณ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์

-การขึ้นทะเบียนและรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสุกร

-การเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ ยา และเภสัชเคมีภัณฑ์ที่ใช้การเลี้ยงสัตว์ภายในฟาร์มนำไปตรวจวิเคราะห์

-การเก็บตัวอย่างปัสสาวะสุกรขุนนำไปตรวจวิเคราะห์

-การออกใบรับรองฟาร์มสุกรปลอดสารเร่งเนื้อแดง

 
 
4.การควบคุมและตรวจสอบการตกค้างของสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์ในสัตว์ ณ โรงฆ่าสัตว์

-ออกใบอนุญาตโรงฆ่าสัตว์

-เก็บตัวอย่างปัสสาวะสุกรที่โรงฆ่าสัตว์เพื่อตรวจวิเคราะห์


5.การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบเกี่ยวข้อง ให้สามารถควบคุมวงจรการใช้สารกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์ตลอดจนประชาชนทั่วไป
 มีความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์ปัจจุบัน และความจำเป็นที่ประเทศไทยต้องปลอดการใช้กลุ่มเบต้าอะโกนิสท์

อ้างอิงจาก รายงานประจำปี 2553 สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์