87716

วันที่ 7 มกราคม 2563สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน (คทช.) พื้นที่ "ป่าประจำรักษ์" หมู่ที่ 5  ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

DSCF7321

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้โรคพิษสุนัขบ้า และยาเสพติด ภายใต้โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จังหวัดตาก ณ ห้องประชุม โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด . จ.ตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

timeline 20191127 162154

วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น. นางสาวอัจจิมา ณ น่าน เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงานและเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการหลวง ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานโครงการหลวง ด้านปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2562 และแผนการดำเนินงาน ปี งบประมาณ 2563 รวมทั้งการพิจาณาการยกระดับฟาร์มสาธิตการเลี้ยงสัตว์สู่ศูนย์เรียนรู้โครงการหลวง ด้านปศุสัตว์ การควบคุมป้องกันโรค การจัดการสิ่งแวดล้อม การแปรรูปผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นผลผลิตจากโครงการหลวง และการรายงานผลการดำเนินงานในระบบ e-O รวมทั้งการรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนและการประเมินผลให้เป็นไปตามกำหนดและทิศทางเดียวกันต่อไป


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

DSCF7420

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากให้การต้อนรับ นายพนม มีศิริพันธ์ ปศุสัตว์เขต 6 นักศึกษาสัตวแพทย์จากมหาวิทยลัย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้. กรมปศุสัตว์  ร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ สมาคมต่าง ๆ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ สนองพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี  พันปีหลวงตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ จนถึงปัจจุบัน สำหรับในปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ได้กำหนดจัดให้มีการดำเนินการโครงการสัตวแพทย์ในพื้นที่จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 23 – 26 ธันวาคม 2562 ณ พื้นที่อำเภอแม่ระมาด อำเภอแม่สอด และอำเภอพบพระ มีเป้าหมายในการออกหน่วยให้บริการในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอด อำเภอแม่ระมาด และอำเภอพบพระ โดยมีเป้าหมายเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มารับบริการ 400 ราย โคเนื้อ-กระบือ 2,693 ตัว สุนัขและแมว 800 ตัว และสัตว์เลี้ยงอื่นๆ ยอดสัตว์ รวมทั้งสิ้น 10,000 ตัว โดยมีคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา สัตวแพทย์และนักวิชาการ จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคร่วมปฏิบัติถวายงานรวมทั้งสิ้น ๒๐๐ การปฏิบัติงานให้บริการในจังหวัดตากนั้นจะดำเนินการในพื้นที่อำเภอเม่ระมาด อำเภอแม่สอด และอำเภอพบพระ ซึ่งเป็นอำเภอที่มีแนวชายแดนติดต่อกับพม่า สัตว์เลี้ยงของเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว ทั้งโค กระบือ สุกร แพะและสัตว์ปีก จะได้รับบริการตรวจรักษาพยาบาล ซึ่ง เกษตรกรส่วนใหญ่มีฐานะยากจนและอยู่ห่างไกลสถานบริการภาครัฐ  กิจกรรมโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ ครั้งนี้ ประกอบด้วย การตรวจรักษาพยาบาลสัตว์ ทั้งด้านอายุรกรรม สูติกรรม ศัลยกรรม การฉีดวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ การกำจัดพยาธิภายใน–ภายนอก การเก็บตัวอย่าง สำรวจสภาวะโรค การเสวนาปัญหาด้านปศุสัตว์ การให้ความรู้ แนะนำการเลี้ยงการดูแลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะแก่เกษตรกร เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันโรคระบาด ทั้งจากสัตว์และโรคสัตว์สู่คนมิให้เกิดการแพร่ระบาดในพื้นที่ใกล้เคียง ช่วยพัฒนาสุขภาพสัตว์เลี้ยงเกษตรกรให้สมบูรณ์ และได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการดูแลสุขภาพสัตว์ อันจะทำให้เกิดความมั่นคงแก่อาชีพการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างหาที่สุดมิได้


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

   271162 0021

  วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก  ออกตรวจประเมินฟาร์มสุกร จำนวน 3 ฟาร์ม ในพื้นที่ตำบลน้ำรึม, ตำบลหนองบัวใต้ และตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมือง จงหวัดตาก ยังมีข้อบกพร่องด้านองค์ประกอบฟาร์ม และการจัดการฟาร์มที่ต้องปรับปรุงเพื่อผลักดันเข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม เลี้ยงสัตว์ (GAP) ต่อไป


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก