*แผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล  (IDP) รอบที่ 1/2563

  - แผนพัฒนาบุคลากร

  - ผลพัฒนาบุคลากร

  2.) หลักฐานการวางแผน

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน (10/2557)

โครงการพัฒนาบุคลากร

  3.) หลักฐานการดำเนินการ

หนังสือเวียนเพื่อให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม

บัญชีลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรม 

รูปเล่มเนื้อหา 

ใบประกาศนียบัตร 

รูปภาพการจัดกิจกรรม

 4.) หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

บันทึกสรุปบทเรียนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบบประเมินผลสมรรถนะในการพัฒนาตนเองพร้อมสุปผล (ข้าราชการ)

บันทึกสรุปบทเรียนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบบประเมินผลสมรรถนะในการพัฒนาตนเองพร้อมสุปผล (พนักงานราชการ)

 5.) หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน (ข้าราชการ)

แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน (พนักงานราชการ)