แผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล IDP รอบที่2/2562

*แผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล  (IDP) รอบที่ 2/2562

- รายงานแผน/ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล  เฉพาะส่วน "แผนการพัฒนารายบุคคล"  

     โครงการพัฒนาบุคลากร

  1.) การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

     - แบบฟอร์ม IDP:A  

     - แบบฟอร์ม IDP:B 

      - หนังสือแจ้งรายงาน ถึงกองการเจ้าหน้าที่

  2.) หลักฐานการวางแผน

- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน (10/2557)

- บันทึกขอความเห็นชอบหลักสูตรและบุคลากรเป้าหมาย

- โครงการพัฒนาบุคลากร

- หนังสือเวียน แผนพัฒนาบุคลากร IDP:A  

- แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

- แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ

  3.) หลักฐานการดำเนินการ

- หนังสือเวียนเพื่อให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม

บัญชีลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรม 

รูปเล่มเนื้อหา 

- ใบประกาศนียบัตร 

- รูปภาพการจัดกิจกรรม

 4.) หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

- บันทึกสรุปบทเรียนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบบประเมินผลสมรรถนะในการพัฒนาตนเองพร้อมสุปผล (ข้าราชการ)

- บันทึกสรุปบทเรียนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบบประเมินผลสมรรถนะในการพัฒนาตนเองพร้อมสุปผล (พนักงานราชการ)

 5.) หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

- แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน (ข้าราชการ)

- แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน (พนักงานราชการ)

 

แผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล IDP รอบที่1/2562

*แผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล  (IDP) รอบที่ 1/2562

- รายงานแผน/ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล  เฉพาะส่วน "แผนการพัฒนารายบุคคล"  

     - โครงการพัฒนาบุคลากร

  1.) แบบฟอร์ม IDP:A  แบบฟอร์ม IDP:B 

  2.) หลักฐานการวางแผน

  3.) หลักฐานการดำเนินการ

 4.) หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

 5.) หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์